مجید جمع دار

کارشناسی مهندسی فناوری و اطلاعات IT - دانشگاه مؤسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوین