مینا صفری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه خلیج فارس بوشهر