فرشته صیادی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
درباره من

Im going to better days...