سیاوش زاهدی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه جامع علمی کاربردی