محمد مهدی باریده

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
درباره من

من محمد مهدی باریده هستم