سید حسین میرمحمدی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - دانشگاه شاهد