علی کامرانی

کارشناسی ارشد مهندسی برق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران