سید محسن میرشاه ولد

کارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه جامع علمی کاربردی
درباره من

لیسانس عمران ـ مهندسی فناوری عمران ـ ساختمان سازی نفر اول مسابقات بتن پرمقاومتِ انجمن ملی بتن ایران (ICI)