سید مهدی حسینی میانگله

کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
درباره من

دانشجو مهندسی برق دیجیتال