محمدرضا نجفی

کاردانی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه آزاد اسلامی پرند