مهدی کریم دوست

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه آزاد اسلامی پرند