فهیما جنیدی

کاردانی حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی پرند
درباره من

My leader is khamenei