آرزو نخعی

کارشناسی ارشد کارآفرینی - دانشگاه تهران
درباره من

دانشجوی رشته کارآفرینی دانشگاه تهران هستم