محمد پوریا فتحی نژاد

کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه آزاد اسلامی کرج
درباره من

.