محمد رمضانی

کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه آزاد اسلامی کرج