کوروش باحجب نصرتی

کارشناسی ارشد کارآفرینی - دانشگاه تهران