داوود محمودی پور

کاردانی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه آزاد اسلامی پرند