میلاد م

کارشناسی  مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال