شیما صداقتی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - دانشگاه تهران
درباره من

یک مهندس مکانیک سابق، بیومکانیک فعلی و در حالت فوق سردرگم!