فریبا زینلی

کارشناسی روانشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر