سعید علی دوخت

کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر