سیدمحمدرضا هاشمی

کارشناسی مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر