امیر کاظمی

کارشناسی حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر