امین علی دوست

کارشناسی علوم کامپیوتر - دانشگاه دامغان
درباره من

پیش به سوی موفقیت.