عطيه صفايى

کارشناسی مهندسی شهرسازی - دانشگاه تهران