میلاد صادقی

کارشناسی مهندسی فناوری و اطلاعات IT - دانشگاه تبریز