Hadi Safari

کاردانی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه دانشکده فنی شهید شمسی پور
درباره من

انتخاب های ما آینده مان را می سازد در انتخاب هایمان دقت کنیم