سمیه زمانی

کارشناسی مهندسی پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر