مصطفی علیپور

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر