علیرضا بخشی

کارشناسی ارشد مدیریت - دانشگاه خوارزمی تهران