مینا تکلو

کارشناسی ارشد مدیریت (تمام گرایشها) - دانشگاه تهران