میلاد مجتهدی

کارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر