جواد دوست محمدی

کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر