ایمان محمدی

کارشناسی مهندسی فناوری و اطلاعات IT
درباره من

ایمان محمدی / کارشناس فناوری اطلاعات از دانشگاه پیام نور پرند / کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری سیستم های سیسکو