فرهاد خجندی

کارشناسی ارشد مدیریت (تمام گرایشها) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
درباره من

فرهاد کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست