نگار شایسته

کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی اصفهان