فرخ لرزانی

کارشناسی مهندسی فناوری و اطلاعات IT - دانشگاه جامع علمی کاربردی