جواد اعزاز

کاردانی مهندسی فناوری و اطلاعات IT - دانشگاه مرکز آموزش عالی شرکت داده پردازی ایران