آیدین رحمتی

کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف