کوروش خلج منفرد

کارشناسی ارشد مهندسی برق - دانشگاه تهران
درباره من

دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت دانشگاه تهران