کبری مهدوی

کارشناسی مهندسی صنایع - دانشگاه مؤسسه آموزش عالی آبا(آبیک)