مهدی سمواتی

کارشناسی مهندسی نفت - دانشگاه صنعتی امیرکبیر