عباس موسوی

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها) - دانشگاه تهران
درباره من

سکوت تنها سعی نکردن نیست، سعی بی فرجام هم سکوت است!