حامد فروردین

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه مؤسسه آموزش عالی رجا قزوین
درباره من

اگر عشق عشق باشد، زمان حرف احمقانه ایست !!!