فرهاد ناسوتی

کارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین (صدرا)
درباره من

پیش بسوی موفقیت