اشکان بابایی

کارشناسی ارشد مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران