علی عینی

کارشناسی حقوق - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر