محمد حسین علی نیا

کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (شهرری)