هليا مهران نژاد

کارشناسی مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف