امیررضا محرابی

کارشناسی مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف